Nhân viên REACH

REACH hiện có trên 60 nhân viên tại 9 địa điểm tren khắp miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Tại mỗi địa điểm chúng tôi tuyển giáo viên có kinh nghiệm chuyên môn để giảng dạy các chương trình đào tạo. Cán bộ điều phối chương trình đào tạo giám sát các chương trình. Mối quan hệ với các đối tác kinh doanh được quản lý bởi Cán bộ quản lý mạng lưới doanh nghiệp tại từng trung tâm cố định; trong khi Cán bộ quản lý mạng lưới thanh niên hỗ trợ phúc lợi cho học viên.

Nhấn vào tên các nhân viên bên dưới để đọc thêm về những kinh nghiệm và kỹ năng của Nhóm quản lý và các cán bộ điều phối chương trình đào tạo.