Những thành tựu của chúng tôi

  • REACH đào tạo và hỗ trợ hơn 1100 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm 
  • Trên 80% học viên tốt nghiệp có công việc ổn định sau sáu tháng 
  • Trên 50% học viên tốt nghiệp có sự thăng tiến và tăng lương sau một năm làm việc