Revina CHẠM TỚI cột mốc một năm!

15 Jul, 2019

Revina CHẠM TỚI cột mốc một năm!

Doanh nghiệp xã hội của REACH, Revina, đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm vào cuối tuần qua, minh chứng cho thành công đi kèm với sự chăm chỉ và sáng tạo.